Aktywna młodzież

Aktywna młodzież

Projekt „Aktywna młodzież podstawą rozwoju regionu" realizowany jest w ramach Priorytety IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działalnie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich poprzez prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego  i  warsztatów psychologicznych dla 60 uczniów gimnazjów oraz Liceów Ogólnokształcących na terenie powiatu krasnostawskiego gmina Krasnystaw w ciągu 5 miesięcy.

Czas trwania projektu: 15.02.2012 – 14.07.2012

Warunkiem uczestnictwa w projekcie są:

  • statut ucznia/ uczennicy gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej
  • ukończone 12 lat
  • pierwszeństwo będą miały osoby  pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym lub z rodzin, w których jedno z rodziców jest długotrwale bezrobotne.

O wstępnym zakwalifikowaniu do projektu decyduje złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych tj.; formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja uczestnictwa.

W ramach projektu uczniowie/uczennice  wezmą udział  w zajęciach z:

  • doradztwa zawodowe
  • warsztat aktywnych technik poszukiwania pracy.
  • treningu motywacyjnego.
  • indywidualne konsultacje z psychologiem mające na celu zniwelowanie osobistych barier beneficjentów takich jak: brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, brak wiary we własne możliwości, niechęć do zmian, niski poziom samooceny, wyuczona bezradność, izolacja społeczna. Konsultacje z psychologiem będą odbywały się równolegle do zajęć warsztatowych.

Uczniom/uczennicom biorącym udział w projekcie zapewniamy

  • materiały szkoleniowe oraz gadżety: kubek, smycz, długopis.

Szczegółowe informacje i zapisy:

  • TWP OR w Lublinie, tel. 81 756 90 59
  • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Krasnymstawie, tel. 82 576 45 05

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.