Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu
 • Edukacja przyrodnicza i regionalna w przedszkolu
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka kształcenia społeczno-przyrodniczego
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyka
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w pedagogice Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym
 • Seminarium dyplomowe