Kompetencje nauczycieli korzyścią dla ucznia

Projekt "Kompetencje nauczycieli korzyscią dla ucznia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dziaąłanie 9.4 WYsoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 
Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w terminie od 1 września 2013r do 31 lipca 2014 r.
 
Głównym celem projektu jest podwyższenie w ciągu 11 mcy wiedza i umiejętności 150 nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracujących w woj. lubelskim, w zakresie pracy z uczniami zdolnymi oraz z uczniami mającymi trudności w nauce  (zgodnie z Rozporządzeniem MEN nr 1487 z 17.11.2010 r.).
 
Grupę docelową stanowi 150 czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów zawodowych i/ lub Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu  z woj. lubelskiego, którzy zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r są pracownikami dydaktycznymi placówek oświatowych. Będą to osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz zatrudnione w placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno- prawnej, zamieszkujący (w rozumieniu KC) województwo lubelskie.
Rekrutacja będzie prowadzona do końca maja 2014r. Może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu oraz może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli liczba zgłoszeń Kandydatów spełniających wymogi formalne przekroczy 130% możliwej do przyjęcia liczby (to jest 195 osób).
 
O przyjęciu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych tj: złożenie kompletu dokumentów, data zgłoszenia oraz informacja czy kandydat brał udział w podobnym szkoleniu (jeśli tak-0 pkt, jeśli nie 2 pkt).
 
Dokumenty rekrutacyjne: formularz (dostępny on line oraz w biurze), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zaświadczenie o zatrudnieniu z placówki oświatowej, dokumenty potwierdzające tożsamość poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, oświadczenia o wkładzie własnym. Zostanie sporządzona lista UP oraz lista osób rezerwowych.
 
Lista rankingowa będzie tworzona wg. kolejności zgłoszeń (decyduje data złożenia kompletu dokumentacji rekrutacyjnej oraz punkty za to, że kandydat nie brał udziału w podobnym szkoleniu). Aby zapewnić równy udział w projekcie informacja o nim dotrze możliwie na cały obszar województwa.
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniach:
• Praca z uczniem trudnym ( 48 godz. dydaktycznych czyli po 45 min. (6 dni) intensywny kurs pracy z uczniem trudnym (dla 75 UP).  Szkolenia odbędą się w systemie weekendowym oraz w piątki. Zajęcia będą trwały 8 godz. dyd. dziennie. w czasie zajęć będą przerwy kawowe i obiadowa. Zajęcia będą zorganizowane na terenie woj. lubelskiego, w miejscach dogodnych dla UP (deklaracja miejsca szkolenia w formularzu rekrutacyjnym). Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik ICT. Uczestnicy otrzymają komplet mat.dyd. (w tym 3 podręczniki, długopis, notatnik). Zostanie utworzonych 5 grup szkoleniowych
 
• Praca z uczniem zdolnym ( 48 godz. dydaktycznych czyli po 45 min. (6 dni) intensywny kurs pracy z uczniem uzdolnionym (dla 75 UP).  Szkolenia odbędą się w systemie weekendowym, z dwoma piątkami. Zajęcia będą trwały 8 godz. dyd. dziennie. w czasie zajęć będą przerwy kawowe i obiadowa. Zajęcia będą zorganizowane na terenie woj. lubelskiego, w miejscach dogodnych dla UP (deklaracja miejsca szkolenia w formularzu rekrutacyjnym).  Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik ICT. Uczestnicy otrzymają komplet mat.dyd. (w tym 3 podręczniki, długopis, notatnik). Zostanie utworzonych 5 grup szkoleniowych.
 
W załczniku dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin projektu.
 
Informacje i zapisy: Biuro projektu ul. 3 Maja 12/2, 20-078 Lublin, tel. 81 756 90 59

Lista plików