Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy - nowość!

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132);
 • §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz 400);
 • ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)
 

Cele ogólne szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe cele szkolenia:

 1. Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych.
 3. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy.
 5. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.
 6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, zwracając szczególną uwagę na metody aktywizujące i praktyczne kształcenia.
 7. Dokonanie diagnozy potrzeb lokalnych (szkoły, ośrodka) dla określonego odbiorcy.

Zagadnienia z zakresu:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Urazy i skutki urazów
 • Wezwanie pomocy
 • Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • Zadławienia
 • Zatrucia
 Organizacja:
 • czas trwania: 30 godzin (13 godz. teoretycznych, 17 godz. praktycznych)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
 • planowana data rozpoczęcia - po zebraniu grupy
 Wymagane dokumenty:
 • Elektroniczne zgłoszenie na kurs
 • Kopia dowodu opłaty za kurs
 •  Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka.

 Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Cena: 450 zł/os

Miejsce realizacji: Lublin, Policealne Szkoły Medyczne TWP,  ul. Pogodna 52

Informacje i zapisy: ul. I. Kosmowskiej 1A/72, tel. 81 756 90 58

Zaświadczenie:

Po ukończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1132).