Opiekun medyczny

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny

 

Cykl kształcenia: 1 rok — 2 semestry

 

Tryb nauki: zaoczny

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych; asystuje pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności z zakresu konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.  Udziela wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom, udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

Perspektywy zatrudnienia:

Opiekun medyczny wykonuje usługi pielęgnacyjne pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek. Pracę znajdziesz m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej, sanatorium, hospicjum a nawet w prywatnych mieszkaniach osób wymagających opieki.