Opiekun osoby starszej

Tytuł zawodowy:

Opiekun osoby starszej

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

Tryb nauki: zaoczny

Absolwent kierunku Opiekun osoby starszej jest przygotowany do rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;  rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą; dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej. Opiekun osoby starszej udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Perspektywy zatrudnienia:

domy i ośrodki pomocy społecznej, wszelkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.