Pedagogika małego dziecka

Cel studiów: nabycie wiedzy z zakresu etapów rozwoju biologicznego, psychologicznego, emecjonalno - społecznego dziecka, zdrowia i jego ochrony oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych rozwoju dziecka. Absolwenci zdobywają umiejętności z zakresu organizacji środowiska życia małego dziecka oraz dokonywania diagnozy postępów rozwojowych dziecka.

Kwalifikacje: studia przygotowują do prowadzenia indywidualnych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i wychowawczymi. Absolwent jest przygotowywany do współpracy z rodziną/opiekunami dziecka.

Czas trwania studiów: Studia realizowane są jako trzysemestralne

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą z dzieckiem w okresie wczesnego dzieciństwa tj. w wieku 0 - 3 lata.

Program: współczesne teorie kształcenia, wychowania i socjalizacji dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika zabawy, dziecko w środowisku, współpraca z rodzicami/opiekunami, wymagania programowe edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.