Profesjonalna kadra

Profesjonalna kadra

Zapraszamy do udziału projekcie "Profesjonalna kadra" . Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałnaie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem ogólnym projektu jest zaopatrzenie, w przeciągu 19 m-cy, 120 osób pracujących (beneficjentów ostatecznych – BO), w tym min. 60% kobiet i min. 30% w tym osób po 45 r.ż., w specjalistyczne kwalifikacje dające szansę na polepszenie sytuacji zawodowej i wzrost efektywności i zadowolenia z pracy.

Projekt skierowany jest do 120 osób - zatrudnionych  na podstawie umowy o prace lub umowy cywilno-prawnej (tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło)   zamieszkujących (w myśl KC) woj. podkarpackie, zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Min. 30% BO stanowić będą osoby po 45 r.ż.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób permanentny do momentu zebrania ostatniej grupy (od 01.03.2011). Zgłoszenia przyjmujemy faxem, e-mailem, pocztą oraz osobiście w biurze projektu. W projekcie przewidziano realizację 8 grup 15-osobowych słuchaczy w ramach szkoleń .

Dokumenty które należy złożyć w celu zakwalifikowania się do projektu:

 • formularzy zgłoszeniowych
 • kopii dowodu osobistego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W ramach projektu powstanie 8 grup szkoleniowych średnio 15 osobowych z zakresu

 • doradztwa podatkowego – 2grupy
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych – 2 gr
 • metodyki zarządzania projektami Prince2® Foundation – 2gr
 • metodyki zarządzania projektami IPMA 4LC poziom D – 2 gr

Szczegółowe informacje i formularze rekrutacyjne na stronie projektu www.profesjonalnakadra.edu.pl

Informacje i zapisy:

 • Biuro projektu ul. Kopernika 7
 • scpecjalista ds projektu, promocji i informacji - 785023 990
 • specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości - 785 023 998
 • e-mail: biuro@profesjonalnakadra.info

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.