Przeciwdziałanie przemocy w szkole

  • Cel i zadania

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne w codziennej pracy nauczyciela, wychowawcy czy też pedagoga szkolnego. Zadanie studiów polega na wykształceniu u słuchaczy umiejętności diagnozowania ryzyka wystąpienia przemocy w grupie dzieci/młodzieży, przeciwdziałania przemocy oraz budowy strategii profilaktycznych.

 

  • Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałanie przemocy w szkole przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących na wszystkich szczeblach systemu edukacji, a także dla wszelkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

 

  • Zarys programu studiów:

1. Przejawy agresji i przemocy

2. Czynniki ryzyka i działania zapobiegawcze

3. Kształcenie umiejętności działań w sytuacjach ekstremalnych

4. Budowa strategii pracy z dziećmi/młodzieżą zagrożonymi przemocą

5. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje

6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie przeciwdziałania przemocy

 

Czas trwania studiów: dwa semestr