Rady Pedagogiczne

Prowadzimy szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych (przedszkola, domy dziecka).

Proponowane tematy szkoleń rad pedagogicznych:

 1. Coaching w zawodzie nauczyciela.
 2. Zagrozenia z cyberprzestrzeni - cyberbulling.
 3. Szkolenia z obszaru TIK- technologii informacyjno-komunikacyjnych ( tablice interaktywne, praca w "chmurze", programy biurowe Office, programy do prezentacji itp.).
 4. Uzależnienie dzieci i młodzieży - dopalacze.
 5. Praca w klasie z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem.
 6. Edukacyjna Wartość Dodana. Pomiar dydaktyczny.
 7. Nowa podstawa programowa w kształceniu ogólnym.
 8. Nowa podstawa programowa w kształceniu zawodowym.
 9. Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja wewnątrzszkolna.
 10. Ocenianie uczniów i wyników nauczania, a także postępowanie nauczycieli w sytuacjach trudnych.
 11. Szkolenie przewodniczących zespołów przedmiotowych w zakresie pomiaru dydaktycznego.
 12. Hospitacja diagnozująca. Taksonomia oceniania.
 13. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 14. Reforma programowa w szkołach ponadgimnazjalnych.
 15. Zmiany w prawie oświatowym.
 16. Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
 17. Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 18. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
 19. Analiza procesów edukacyjnych.
 20. Uczeń z problemami, „uczeń trudny” w mojej klasie.
 21. Skuteczny wychowawca.
 22. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
 23. Jak skutecznie motywować rodziców do współpracy ze szkołą? Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych sprawach?
 24. Praca z uczniem zdolnym.
 25. Stres w pracy nauczyciela i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 26. Skuteczne motywowanie ucznia.
 27. Emisja głosu nauczyciela czyli jak mówić, żeby długo zachować głos.
 28. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 29. Mediacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w szkole.


Realizujemy także szkolenia o tematyce, którą sami Państwo zgłaszacie a która wynika z  indywidualnych potrzeb instytucji. Cena szkolenia w przypadku zamówienia go przez szkołe uzgadniania jest indywidualnie


Szczegółowe informacje oraz zamówienia:
Pani Monika Sztuka
ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72
20-815 Lublin
tel/fax. 81 756 90 58
kom. 723 973 622
e-mail: lublin@twplublin.pl

Lista plików