Rejestrator Medyczny - nowy kierunek w Szkołach Medycznych TWP

Zapraszamy do nauki na nowym kursie rejestrator medyczny.

Liczba semestrów: 2

Absolwent posiada następującą wiedzę i umiejętności:

  • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów
  • umawianie terminów świadczenia usług zdrowotnych
  • kierowanie pacjentów (klientów) do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji zdrowotnej osób objętych opieką
  • przyjmowanie przyniesionych przez pacjentów preparatów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów
  • wydawanie wyników badań, a także sporządzanie okresowych sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) statystycznych i finansowych
  • gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań)
  • udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów oraz informowanie ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń
  • prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych, wystawianie również faktur oraz przyjmowanie płatności 
  • współpraca z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówki, prowadzenie rejestru obecności poszczególnych członków personelu medycznego
 
 

Zapisy i informacje - Sekretariat szkół,

godziny otwarcia: 10.00 – 16.00  

ul. Pogodna 52

20-337 Lublin

Tel. (81) 744 88 10

e-mail: psmlublin@o2.pl

 

Lista plików