Studia podyplomowe

Nasze studia podyplomowe dają absolwentom duże możliwości na rynku pracy (znalezienie lepszej, aktywność w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy), jak i wyposazają ich w wysokie kompetencje nabywane w trakcie nauki.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, dzięki czemu nasi absolwenci nabywają umijetnościm, które pozwalają im  podjąć  pracę zaraz po ukończeniu studiów.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, a także wyższe zawodowe-licencjackie. Uczelnia posiada w swojej ofercie zarówno studia podyplomowe kwalifikacyjne, jak i dokształcające. Studia prowadzone są w systemie zaocznym.

Zapoznaj się z pełną ofertą studiów podyplomowych. Nie zwlekaj!

Cena: od 900 zł do 1 300 zł  za semestr w zależności od liczby słuchaczy i wybranego kierunku

Termin składania dokumentów: do końca września 2018 r.

 Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora GWSH w Gdańsku (wzór dokumentu),
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kserokopii, oryginał do wglądu celem poświadczenia),
 • jedna fotografia − format legitymacyjny. 

 Zapisy na studia: ul. I. Kosmowskiej 1A/72 lub ul. Pogodna 52, tel.  81 756 90 58, e-mail:lublin@twplublin.pl

 • Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS)

  • Cel i zadania

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej.

  więcej »
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Adresaci:

  pedagodzy, psychologowie, opiekunowie, wychowawcy, a także nauczyciele pracujący w szkołach oraz innych placówkach oświatowych i zdrowotnych.

  więcej »
 • Socjoterapia

  Adresaci:

  pedagodzy, psychologowie, opiekunowie, wychowawcy, pracownicy socjalni i pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych.

  więcej »
 • Neurodydaktyka

  • Cel i zadania

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi osiągnięciami neurodydaktyki oraz ich praktycznym znaczeniem w procesach nauczania i wychowania na różnych etapach rozwojowych. Ponadto w grupie zagadnień poruszanych w trakcie studiów znajdują się biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka, wpływ gatunkowej przeszłości człowieka na jego edukacyjną i wychowawczą teraźniejszość, neurobiologiczne podłoże kontaktów interpersonalnych, zjawisk kryzysowych zarówno szkolnych, jak i domowych, biologia ryzyka i stresu. Zajęcia w ramach studiów dotyczą także nowych metod prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zasad grywalizacji, wykorzystania gier, wpływu nowoczesnych technologii na procesy przyswajania i przetwarzania informacji oraz na biologiczne podłoże rozwoju ośrodkowego układu nerwowego człowieka. Celem studiów jest także wyjaśnienie wybranych zjawisk znanych z praktyki szkolnej, wychowawczej i domowej, które mają częściowe podłoże neurobiologiczne i próba wyjaśnienia granic wychowawczej odpowiedzialności oraz możliwości wpływu na te zjawiska.

   

  więcej »
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogikaedukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

  więcej »
 • Pedagogika małego dziecka

  Cel studiów: nabycie wiedzy z zakresu etapów rozwoju biologicznego, psychologicznego, emecjonalno - społecznego dziecka, zdrowia i jego ochrony oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych rozwoju dziecka. Absolwenci zdobywają umiejętności z zakresu organizacji środowiska życia małego dziecka oraz dokonywania diagnozy postępów rozwojowych dziecka.

  więcej »
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole

  • Cel i zadania

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne w codziennej pracy nauczyciela, wychowawcy czy też pedagoga szkolnego. Zadanie studiów polega na wykształceniu u słuchaczy umiejętności diagnozowania ryzyka wystąpienia przemocy w grupie dzieci/młodzieży, przeciwdziałania przemocy oraz budowy strategii profilaktycznych.

   

  więcej »
 • Przygotowanie pedagogiczne

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131). Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  więcej »
 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131). Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  więcej »
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika

  • Cel i zadania:

  Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki potrafi zastosować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające oraz ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu), potrafi prowadzić edukację i rehabilitację osób z dysfunkcjami rozwojowymi, komunikować się z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi, umie projektować i realizować programy rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz wdrożyć różnorodne metody pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi. Nowością jest kurs alfabetu Braille'a stanowiący integralną część studiów podyplomowych.

  więcej »
 • Logopedia ogólna z logopedią szkolną

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych z Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy ogólnego oraz nauczyciela-logopedy szkolnego, a także stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy. W kształceniu kładzie się nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy i możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na praktykach w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w gabinetach logopedy. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi. Celem studiów jest ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy, a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.

  więcej »
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

  Celem studiów: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, przygotowanie studenta do pracy z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg M. Montessori.

  więcej »
 • Etyka

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Etyka jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz etyki na poziomie ponadgimnazjalnym. Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowej problematyki etycznej. Zna metodykę nauczania tego przedmiotu w szkołach. Orientuje się we współczesnych dyskusjach etycznych dotyczących etyk religijnych i świeckich. Zna etykę zawodu nauczyciela i ucznia, potrafi rozwiązywać dylematy etyczne wychowanków.
   

  więcej »
 • Ewaluacja w oświacie

  Adresaci:

  nauczyciele  wszystkich typów szkół  i placówek oraz Rad Pedagogicznych.

  więcej »
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  Adresaci:

  nauczyciele, pracujący w szkołach i placówkach oświatowych, pragnący zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz pracownicy administracji publicznej i samorządowej.

  więcej »
 • Administracja cyfrowa

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także poszerzenie kompetencji absolwentów zamierzających podjąć pracę w administracji, wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Studia mają również na celu wskazanie właścicielom i pracownikom firm oraz instytucji pozarządowych, którzy w ramach prowadzenia swojej działalności zmuszeni są do kontaktów z administracją, możliwości korzystania z e-administracji i e-usług. Studia pomogą w zdaniu egzaminu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
   

  więcej »
Strony: 1 2

Lista plików