Szkoła czyni Mistrza

Szkoła czyni Mistrza

Projekt „Szkoła czyni Mistrza – program rozwojowy ZS nr 1 oraz ZS nr 3 w Łukowie" współfinansowany w środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w partnerstwie z Powiatem Łukowskim – Zespołem Szkół nr 1  im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołem Szkół nr 3  im. Władysława  Stanisława Reymonta w Łukowie. Projekt trwa od 1.stycznia 2013 r do 30 września 2014r.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności edukacyjnej w regionie oraz podniesienie jakości  kształcenia ZS nr 1 (T+ZSZ) oraz ZS nr 3 (T) w Łukowie  w ciągu 21 m-cy.

Projekt skierowany jest do 360 uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym w ZS nr 1 oraz ZS nr 3 w Łukowie. Będą to osoby, które ukończyły szkołę gimnazjalną (wiek pow. 15 lat, wykształcenie zasadnicze zawodowe/gimnazjalne), zamieszkujące, uczące się lub pracujące w myśl KC woj. lubelskie.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała motywacja oraz kolejność złożenia kompletu dokumentów (mierzona przez personel na podstawie zapisów w karcie zgłoszeniowej: motywacja do udziału w projekcie).  Na etapie rekrutacji brana będzie pod uwagę decyzja wychowawcy/dyrektora w celu eliminacji ryzyka przedwczesnej rezygnacji z projektu. Dokonaniem zgłoszenia jest złożenie w szkole lub biurze projektu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Rekrutacja odbędzie się dwukrotnie: w II i IX.2013 r (2012/13-140UP, 2013/14-220UP). Na terenie szkół organizowane będą spotkania organizacyjne, na których uczniowie otrzymają formularze zgłoszeniowe oraz formularze na których rodzice wyrażą zgodę do udziału w projekcie. Utworzona zostanie lista rezerwowa.

W ramach projektu realizowane będą poszczególne zadania:

  • Dodatkowe zajęcia praktyczne + wyposażenie pracowni w ramach, którego planuje się wyposażenie pracowni mechatroniczej z zakresu systemów produkcyjnych, pracowni informatycznej, pracowni agrobiznesu, pracowni logistyczno-spedycyjnej i magazynowej, pracowni obsługi konsumenta. Ponadto 4 sale dydaktyczne zostaną wyposażone w panele multimedialne (tablica interaktywna, rzutnik oraz laptop). Zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie szkoły i wykraczały poza obowiązujący program nauczania. Każdy uczeń odbędzie 60h zajęć praktycznych.
  • Zajęcia ukierunkowane na rozwój z matematyki (32h dla każdego uczestnika), informatyki (32h dla każdego uczestnika) oraz kompetencji społecznych (32h dla każdego uczestnika),  mają na celu rozwinięcie zainteresowań i umiejętności w zakresie kluczowych przedmiotów. Zajęcia z matematyki prowadzone będą z ukierunkowaniem na egzamin maturalny. K
  • Efektywne doradztwo zawodowe. Spośród 360 UP na staż wybrani zostaną najbardziej zmotywowani uczniowie – 180os. Wynikiem rozmowy będzie karta doradcza z której każdy uczeń (oraz jego rodzic) dowie się o własnych predyspozycjach zawodowych co ułatwi mu podjęcie decyzji o dalszym kształceniu oraz wskaże kierunek kariery zawodowej.
  • Letnie programy stażowe. Uczestnicy Projektu wyjadą na letnie staże do przedsiębiorstw w całej Polsce trwające 150h/4 tygodnie, za które otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł brutto. Uczniowie będą wyjeżdżali na staże w grupach średnio 3-7 osobowych pod opieką opiekuna/ów.

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.