Szkolenia Rad Pedagogicznych

Zapraszamy na szkolenia dla Rad Pedagogicznych z następujących tematów:

 • Coaching w zawodzie nauczyciela.
 • Zagrozenia z cyberprzestrzeni - cyberbulling.
 • Szkolenia z obszaru TIK- technologii informacyjno-komunikacyjnych ( tablice interaktywne, praca w "chmurze", programy biurowe Office, programy do prezentacji itp.).
 • Uzależnienie dzieci i młodzieży - dopalacze.
 • Praca w klasie z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem.
 • Edukacyjna Wartość Dodana. Pomiar dydaktyczny.
 • Nowa podstawa programowa w kształceniu ogólnym.
 • Nowa podstawa programowa w kształceniu zawodowym.
 • Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja wewnątrzszkolna.
 • Ocenianie uczniów i wyników nauczania, a także postępowanie nauczycieli w sytuacjach trudnych.
 • Szkolenie przewodniczących zespołów przedmiotowych w zakresie pomiaru dydaktycznego.
 • Hospitacja diagnozująca. Taksonomia oceniania.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Reforma programowa w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Zmiany w prawie oświatowym.
 • Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
 • Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
 • Analiza procesów edukacyjnych.
 • Uczeń z problemami, „uczeń trudny” w mojej klasie.
 • Skuteczny wychowawca.
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
 • Jak skutecznie motywować rodziców do współpracy ze szkołą? Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych sprawach?
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Stres w pracy nauczyciela i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • Skuteczne motywowanie ucznia.
 • Emisja głosu nauczyciela czyli jak mówić, żeby długo zachować głos.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela.
 • Mediacje jako sposób na rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w szkole.