Terapeuta zajęciowy

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy

 

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

 

Tryb nauki: wieczorowy

Absolwent kierunku Terapeuta zajęciowy jest przygotowany do  tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, oceny sytuacji społecznej i zdrowotnej chorych, organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,  uczenia podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych, uczenia w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, monitorowania przebiegu terapii zajęciowej

 

Perspektywy zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Terapeuty zajęciowego można podjąć pracę w : oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, szkołach specjalnych.