Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS)

  • Cel i zadania

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej. 

 

  • Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii i rehabilitacji z fizjoterapią wraz przygotowaniem pedagogicznym.

 

  • Zarys programu studiów:

1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (założenia metodologiczne, definicje)

2. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej (przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej)

3. Główne założenia integracji sensorycznej (pryncypia z zakresu neurologii, psychologii klinicznej, psychologii wychowawczej, pedagogiki specjalnej)

4. Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego

5. Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)

6. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (ruch, zachowanie, emocje)

7. Klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, w tym zespół Aspergera, zespoły genetyczne, ADHD, MPD, dysleksja, dysgrafia)

8. Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży

9. Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. w zespole ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia)

10. Budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne, inne)

11. Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała

 Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012; poz. 572; jt.), studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

 

  • Czas trwania studiów: dwa semestry