Wczesne wspomaganie

Drodzy Rodzice!

 Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy – skontaktujcie się z Naszą Poradnią. Wsólnie pomożemy Waszemu dziecku.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Pomoc ta oferowana jest dzieciom z niepokojącymi objawami (stwierdzonymi deficytami) od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia odbywają się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Oddziaływania skierowane są także na pomoc rodzinom, m.in. poprzez zorganizowanie grup wsparcia oraz udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to cały kompleks działań podejmowanych w celu:

 • usprawniania dziecka i przezwyciężania zaburzeń w jego rozwoju;
 • zapobieganie występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka;
 • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i psychospołecznego;
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego tj.: funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji społecznej (socjalizacji) oraz korygowanie wad wymowy (logoterapia);
 • zapewnienie większej równości społecznej przez wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • zwiększenie skuteczności nauki szkolnej, zwłaszcza pomoc skierowana do dziecka z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną – do korzystania z edukacji i współżycia w grupie.
 • pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami;
 • wspierania rodziny, zwłaszcza zapewnienie wsparcia  pracującej matce w odpowiedzialnej realizacji zadań wychowawczych;

Uczestnictwo we wczesnym wspomaganiu rozwoju jest bezpłatne!

 Co możemy zaoferować?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie rewalidacyjno – wychowawcze, stymulujące rozwój, obejmujące potrzeby wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb rodziny.

W Niepublicznej Poradni TWP funkcjonuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który dysponuje kadrą zapewniającą dziecku specjalistyczną pomoc – psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, logopedyczną. Zadaniem Zespołu jest opracowanie Indywidualnego Programu Terapii opartego na mocnych stronach dziecka, ponadto:

 • poprowadzi kompleksową terapię,
 • odpowie na nurtujące Was pytania,
 • okaże Wam wsparcie psychologiczne,
 • objaśni perspektywy rozwojowe dziecka.

Jaka jest rola rodziny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?


Im wcześniej zareagują Państwo na niepokojące sygnały, tym większa szansa na zapewnienie dziecku optymalnego rozwoju. Państwa wiedza na temat dziecka, orientacja w poszczególnych fazach jego rozwoju oraz indywidualnych predyspozycjach pozwoli nam na lepsze jego poznanie i efektywną relację;

Warunkiem uczestnictwa we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 Czy moje dziecko potrzebuje wczesnego  wspomagania rozwoju?

 Tak, jeśli:

 • Jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego
 • Urodziło się przedwcześnie, miało niedostatek wagi i wzrostu
 • Bywa niezdarne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia temperatury, dotyku, orientacji przestrzennej
 • Zauważam niepokojące objawy w jego rozwoju
 • Jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy ( później siada, chodzi, mówi, nie raczkuje)
 • Występuje opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Ma problemy w przystosowaniu się do grupy rówieśniczej oraz z opanowywaniem wiedzy i nowych umiejętności
 • Jako rodzic chcesz wszechstronnie wspomóc rozwój swoje dziecko
 • Pragniesz przygotować swoje dziecko do nauki szkolnej
 • Posiadasz opinię  psychologiczno-pedagogiczną o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Jest dzieckiem , które posiada któreś z następujących problemów rozwojowych:
 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Opóźnienie rozwoju mowy
 • Upośledzenie umysłowe lub cechy upośledzenia umysłowego
 • Autyzm wczesnodziecięcy
 • Zaburzenia motoryki
 • Zaburzenia słuchu
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Sprzężona niepełnosprawność
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespół ADHD
 • Wrodzone/ Nabyte dysfunkcje narządu  ruchu
 • Zaburzenia równowagi
 • Dysmetria
 • Dziecko z ryzyka okołoporodowego
 • Zaburzenia odżywiania i stany niedoborowe
 • Zaburzenia układu oddechowego
 • Zespół Willi – Pradera
 • Zespół Retta
 • Zespół Aspergera
 • Zaburzenia neurologiczne (w tym epilepsja)
 • Zaburzenia i choroby psychiczne
 • Dysfunkcje ruchu, układu kostno-stawowego (w tym dzieci z mpd, obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, niezbornością ruchową)

 

Numer telefonu – stacjonarny 81740 34 13  numer komórkowy 723 973 632

Adres mailowy: poradniatwp@o2.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9;00 – 18;00